Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Ekspresionistinė drama lit-ros ir teatro istorijos reiškinys, klestėjęs tris pirmuosius XX a. deš. ∆ formavosi kaip reakcija į XIX a. pab. – XX a. pr. meno tendencijas – neoklasicizmą, neoromantizmą, ... plačiau
Epinė drama 1. B. Brechto epinio teatro koncepcija ir dramaturgija. ?∆ padarė didžiulę įtaką pasaulinei dramos ir teatro raidai. ?∆ susijusi su specifiniu požiūriu į autoriaus, vaizduojamojo pasaulio ... plačiau
Egzistencializmas literatūros sąjūdis, glaudžiai susijęs su egzistencinės filosofijos kryptimi. Filosofijoje ∆ pirmtaku laikomas XIX a. I pusės danų filosofas S. Kirkegoras (Kierkegaard), nors kaip atskira ... plačiau
Eilėdara eiliuotos kalbos garsinė sandara ir ją tyrinėjanti poetikos šaka. Eilėdaroje išskiriami ir akcentuojami tie kalbos organizavimo elementai, kurie skiria eiliuotą kalbą nuo prozinės kalbos ir ... plačiau
Eilutė pagrindinis metro vienetas. Eilutėje išryškėja ritmo metriškumas; ji pasižymi intonaciniu vieningumu ir dažniausiai grafiškai fiksuojama kaip savarankiška kalbos atkarpa (tačiau metrinė ... plačiau
Ekspresionizmas terminas, vartojamas apibūdinti pasaulio supratimą ir raiškos būdą teatre, dailėje, kine, lit-roje. ?∆ susiformavo vokiškai kalbančiose šalyse 1910–1924, nors kai kurie teoretikai ... plačiau
Esė (pranc. essai – bandymas), mokslo, lit-ros kritikos, publicistikos kūrinys, kuriam būdingas kompozicinis ir stilistinis laisvumas, subjektyvumas, nedidelė apimtis. ∆ žanro pradžia laikomas M. ... plačiau
Estetinė distancija tarp skaitytojo (ar kito meno suvokėjo, pvz., žiūrovo) ir meno kūrinio esantis santykis, nepriklausantis nuo suvokėjo asmeninės patirties, interesų ar skonio. Pvz., skaitytojas gali nemėgti ... plačiau
Ezopinė kalba graikų pasakėtininko Ezopo (Aisōpos) vardu vadinamas ypatingas kalbėjimas potekstėmis ir užuominomis, kurio dažniausiai griebiasi nedemokratiškų kraštų, kur egzistuoja griežta cenzūra, ... plačiau
Eufonija kalbos skambesio darna, kurią su­kurti padeda ir instrumentavimo (fonizavimo) priemonės.
Erzinimai erzinimais pašiepimais išreiškiamas piktumas, panieka, kartais tiesiog žaismingai improvizuojama. Vaikai erzina ar pašiepia vieni kitus, kartais „paerzina“ ir gyvūnus (Gandrai gandrai, ga ... plačiau
Etiologinės, arba pasaulio kūrimo, sakmės kūriniai, pasakojantys apie tam tikrų universalių dalykų – gamtos objektų, visuomenės reiškinių ir pan. – kilmę, arba atsiradimą. Šioms sakmėms dažnai būdingas religinis pobūdis, ... plačiau
Elgetų kalbos buvo gana įvairios. M. Valančius taip jas apibūdina: „Vieni, rankas ištiesę, kalba poterius, kiti, be pertrūkio kinkuodami, sveikina ir aukština savo geradarius, o kiti, visų stiprieji, ... plačiau
Epifora

žodžių ar jų junginių pakartojimas sakinio, eilutės ar posmo pabaigoje, pvz.:
Tai buvo septintą valandą ryto,
lygiai septintą valandą ryto
ir nelygiai septintą valandą ... plačiau

Elipsė

kurios nors sakinio dalies (dažniausiai veiksnio ar tarinio) praleidimas, pvz.:
Nuo tavo rankų – meilė ir švelnumas.
Nuo vyturio pilkų sparnų – aušra. (Just. ... plačiau

Epitetai vaizdingas kokios nors daikto, reiškinio ar veiksmo ypatybės įvardijimas, pvz., aukso svajonė, ugninės žaros ir pan.
Eufemizmas nemalonios ar nepadorios prasmės žodžių pakeitimas kitais, neutralesniais, pvz., vietoj „numirė“ sakoma „pasitraukė“, „išėjo“ ir pan. 
Ekvivokacija, arba dviprasmybė daugiareikšmė frazė ar pasakymas, kuris remiasi panašiu į kitus pasakymus skambesiu ar galimybe jį perskaityti keliais būdais; pvz., A. Rimydžio „Aš Vargo Mistros [vargamistros]