Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

a b c d e f g h i j k l m n o p r s š t u v ž
Literatūrinės dainos poetinis individualios kūrybos kūrinys, kuris, pritaikius melodiją, imtas suvokti ir atlikti kaip liaudies daina. Dainuojami individualios poezijos tekstai plisdami ima varijuoti, trumpinami arba ... plačiau
Lėzedrama (vok. Lesedrama, lesen – skaityti), dramos tekstas, skirtas skaityti, o ne vaidinti scenoje. Dar vad. „literatūrine“ dramaturgija, „teatru krėsle“. ∆ ypač išpopuliarėjo XIX a. ... plačiau
Laikas vaizduojamojo pasaulio matmuo, apibūdinantis personažų išsidėstymą laiko atžvilgiu: kokio nors veiksmo pradžios, tęstinumo ir pabaigos nuorodos tekste; pasakojimo ∆ – santykiai tarp ... plačiau
Laiškas raštiškas, dažniausiai privatus, kreipimasis į konkretų adresatą. Šalia privataus ∆ egzistuoja kitos ∆ formos: politinis įsakymas arba kreipimasis, adresuotas kokioms nors visuomenės ... plačiau
Literatūros lankai 1952–1959 neperiodiškai (dėl finansinių nesklandumų) Buenos Airėse (Argentina) leistas lit-ros žurnalas; išėjo aštuoni numeriai. Redagavo K. Bradūnas. Bendradarbiavo J. Girnius, A. J. ... plačiau
Literatūros kryptis tam tikrame lit-ros raidos tarpsnyje dėsningai susiformavusi giminingų dvasinių ir estetinių reiškinių visuma, kūrybos bruožų bendrumas. Lit-ros raida skirstoma pagal epochas (Antikos, ... plačiau
Literatūros srovė lit-ros krypties viduje funkcionuojanti smulkesnė atšaka (kūrėjų grupės susitelkimas ir veržlesnis savitesnių estetinių principų demonstravimas). Kartais viena kryptis aprėpia daug ... plačiau
Lyrika sen. Graikijoje ∆ vadintos dainos, atliekamos pritariant muzikiniu instrumentu – lyra. Šiuo metu terminas vartojamas visų pirma vienai iš lit-ros rūšių (greta dramos ir epikos) įvardinti, ... plačiau
Lyrinis subjektas arba lyrinis „aš“, ir kūrinio autorius nėra tas pats. ∆ – tai meninė konstrukcija, reikšminis ir kompozicinis lyrikos centras, balsas, kuriam autorius „patiki“ savo mintis ir idėjas. ... plačiau
Lyrizmas grupė bruožų, tradiciškai laikomų būdingais lyrikai. ∆ bruožai gali pasireikšti ir kitose lit-ros rūšyse (dramoje, epikoje) – išpažinties struktūra, pasakojimas pirmuoju asmeniu, ... plačiau
Litotė kurios nors daikto ar reiškinio savybės sumažinimas, pvz., posakiuose šaukšte prigerti, mažesnis už aguonos grūdą ir pan.Hiperbolė ir litotė metonimijai skiriamos gana sąlygiškai – jos ... plačiau
Laidotuvių vainikų užrašai savo prasmėmis, emocijomis, stilistika yra artimi antkapių užrašams: Ilsėkis ramybėje, užbaigęs žemės vargus; Tu mūsų buvai mylimas ir likai neužmirštamas A†A; Žiauri mirtis ... plačiau
Laiškai savita bendravimo forma raštu, Lietuvoje ėmė plisti nuo XV a. (kunigaikščių laiškai), o į tradicinę liaudies kultūrą ryškiau įsiterpė XIX a. pab. – XX a. I p. Raštingi kaimo žmonės ... plačiau
Laipsniavimas

vienarūšių sakinio dalių arba vienarūšių sakinių išvardijimas, kai išskaičiuojamos sąvokos eina silpnėjančia arba stiprėjančia tvarka, pvz.:
Kur jūs paukščiai, paukšteliai, ... plačiau